اطلاعات پردازنده Core i9 لو رفت!!!

اطلاعات پردازنده Core i9 لو رفت!!!

امروز اطلاعات بسیار جذابی از پردازنده جدید اینتل یعنی Core i9 منتشر شد.این پردازنده به طور تمام و کمال با بقیه بهترین پردازنده ها مقایشه شده و اطلاعات نشان دهنده تفاوت های فاهش بین این ها است.

موبایل
تراشه
اطلاعات پردازنده Core i9 لو رفت!!!

اطلاعات پردازنده Core i9 لو رفت!!!

امروز اطلاعات بسیار جذابی از پردازنده جدید اینتل یعنی Core i9 منتشر شد.این پردازنده به طور تمام و کمال با بقیه بهترین پردازنده ها مقایشه شده و اطلاعات نشان دهنده تفاوت های فاهش بین این ها است.

مقالات