مایکروسافت از انتشار رایگان پچ امنیتی باج افزار «واناکرای» خودداری کرده است

مایکروسافت از انتشار رایگان پچ امنیتی باج افزار «واناکرای» خودداری کرده است

مایکروسافت از انتشار رایگان پچ امنیتی باج افزار «واناکرای» خودداری کرده است مایکروسافت از انتشار رایگان پچ امنیتی باج افزار «واناکرای» خودداری کرده است بر…